Hoàn thiện, bàn giao

Hoàn thiện, bàn giao

  • Thiết kế kỹ thuật xây dựng.
  • Khảo sát kỹ thuật nền móng công trình.
  • Kiểm tra máy móc thi công công trình.
  • Kiểm tra và xử lý kịp thời các lỗi thiết bị kỹ thuật.

Dịch vụ khác